Ethische zorg

Het recht op kwalitatieve zorg is een van de patiëntenrechten.
Kwalitatieve zorg betekent dat de zorg ook ethisch weloverwogen en doordacht is. In het Mariaziekenhuis hechten we veel belang aan het ethische karakter van onze zorg.

Hebt u vragen over ethische aspecten van de zorg? Stel ze aan uw verpleegkundige of behandelende arts.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor een patiënt op het ogenblik dat genezen niet meer mogelijk is en het sterven binnen afzienbare tijd verwacht wordt. De zorg in dit stadium spitst zich toe op de intense en totale begeleiding van de zieke en zijn naasten. De klemtoon ligt op de kwaliteit van het leven: niet dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen die nog resten.

Het Mariaziekenhuis heeft een palliatieve verblijfseenheid en een palliatief support team.


Beslissingen over het levenseinde

Wanneer een wilsbekwame patiënt ongeneeslijk ziek is en psychisch of lichamelijk lijdt, heeft hij de mogelijkheid om euthanasie te vragen. Het Mariaziekenhuis verbindt er zich toe om, volgens het opstelde stappenplan, hiernaar te luisteren.
Het palliatief support team wordt ingeschakeld om de patiënt en zijn familie te ondersteunen. Zowel de behandelende arts als het palliatief support team hebben als taak om de patiënt en zijn familie in te lichten over de gezondheidstoestand en levensverwachting van de patiënt en over andere mogelijkheden rond het levenseinde: symptoom- en pijnbestrijding, palliatieve sedatie, het opstellen van een positieve of negatieve wilsverklaring, …
Aan de patiënt wordt gevraagd om zijn vraag tot euthanasie ook schriftelijk te stellen (wilsverklaring). Vervolgens wordt een tweede onafhankelijke arts geraadpleegd die nagaat of de vraag van de patiënt voldoet aan de wettelijke eisen. Bij een vraag naar euthanasie waarbij het overlijden van de patiënt niet binnen enkele weken verwacht wordt, is een derde onafhankelijke arts vereist.

Als de vraag aan de wettelijke eisen voldoet, wordt alles in het werk gesteld om de uitvoering van de euthanasie zo vlot mogelijk te laten verlopen.


Orgaandonatie

Orgaandonatie is in België wettelijk geregeld. In principe is iedereen orgaandonor, tenzij anders aangegeven. U kunt uw keuze voor orgaandonatie ook officieel vastleggen bij het gemeentehuis. Dit is volledig gratis en kan op elk moment worden herzien. Lees meer over Belgische wetgeving orgaandonatie.
 
Overleden en levende donoren
Een orgaan ontvangen kan van een levende of van een overleden donor.
  • Levende donoren zijn personen die cellen, weefsels of organen afstaan waarbij verwacht wordt dat de donatie geen negatieve gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de donor op langere termijn. Levende donoren zijn meestal een partner, familie of een nauwe vriend(in). Vaak wordt een nier of een lob van de lever getransplanteerd. 
  • Overleden donoren zijn donors die hersendood verklaard zijn. Hierbij worden vaak meerdere organen en weefsels afgestaan.
Procedure
Orgaandonatie in het Mariaziekenhuis is enkel mogelijk voor overleden donoren. Wij werken hiervoor samen met de dienst Abdominale transplantatiechirurgie & transplantcoördinatie van het UZ Leuven Gasthuisberg. De familie van de patiënt die in aanmerking komt als donor, krijgt de nodige uitleg van de artsen, verpleegkundigen en de transplantatiecoördinator van het UZ Leuven.
 
Wanneer een patiënt zich formeel als donor heeft opgegeven, hebben we in feite geen toestemming meer nodig van de familie. In de praktijk overleggen artsen altijd met de familie. Hierbij wordt de beslissing van de patiënt of de familie gerespecteerd, voor zover deze past binnen de wetgeving.
 
Het vaststellen van de hersendood is de verantwoordelijkheid van de artsen. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde criteria, die ook wettelijk werden vastgelegd. De vaststelling gebeurt onafhankelijk door drie verschillende artsen. Dit zijn artsen die niet betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt.
 
De uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan tot prelevatie (het wegnemen van organen), gebeurt door het transplantatiecentrum (Eurotransplant).
 
Meer informatie over orgaandonatie vindt u op www.beldonor.be of op www.overlevendoorgeven.be

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn voorzorgen die genomen worden door een patiënt zijn bewegingsmogelijkheden te beperken. Dit kan door fysieke fixatie, chemische fixatie of afzondering.
Vrijheidsbeperking is erg onprettig voor de patiënt en zijn omgeving, daarom proberen het zoveel mogelijk te vermijden. We passen het enkel toe als de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving, of als er een risico bestaat op het beëindigen van een levensnoodzakelijke therapie. We kiezen ook steeds voor de minst ingrijpende maatregel.

- Fysieke fixatie

Fysieke fixatie is het beperken van een patiënt zijn bewegingsmogelijkheden door bijv. enkel- of polsbanden, fixatievest, lendengordel, beschermhandschoenen, verpleegdeken, bedhekken of een voorzettafel.

Meer informatie over fysieke fixatie vindt u in de brochure onderaan de pagina.

- Chemische fixatie

Het toedienen van sederende medicatie is een beschermingsmaatregel om te voorkomen dat een patiënt zichzelf of anderen lichamelijke letsels zou toebrengen en/of om agitatie te verminderen. Deze maatregel wordt enkel genomen als er geen andere mogelijkheden zijn, en slechts in zeer uitzonderlijke situaties.

- Afzondering

Het afzonderen (isoleren) van een patiënt in een isolatiekamer is een noodmaatregel die enkel gebruikt wordt om een adequate behandeling onder continu toezicht mogelijk te maken. Er is een isolatiekamer op onze spoedgevallendienst en op de psychiatrische verblijfsafdeling (PAAZ).

Isolatie kan ook betekenen dat we voorzorgen nemen bij besmettingsgevaar, om de patiënt zelf, of de medepatiënten en bezoekers te beschermen. Deze vorm van (besmettings)isolatie valt niet onder de vrijheidsbeperkende maatregelen.


Overblijvend lichaamsmateriaal

In het kader van uw behandeling wordt vaak ook lichaamsmateriaal afgenomen, zoals bij een bloedafname, punctie, biopsie, … De overblijfselen van dit lichaamsmateriaal kunnen, nadat de nodige onderzoeken erop werd uitgevoerd voor uw behandeling, nog waardevol zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20 van de wet van 19 december 2008 stelt dat u stilzwijgend toestemt voor gebruik van dit overblijvend lichaamsmateriaal voor onderzoek. Als u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken aan de arts die u behandelt of aan de hoofdgeneesheer. U doet dit best schriftelijk met vermelding van uw naam, voornaam, adres en geboortedatum. Bij weigering wordt eventueel overblijvend lichaamsmateriaal vernietigd, en verwijderd als medisch afval.
Uw beslissing heeft geen invloed op uw zorg of behandeling. U kunt uw beslissing tot weigering altijd herroepen. In dat geval wordt enkel het lichaamsmateriaal dat nadien bekomen werd, bewaard en gebruikt.

Als u gevraagd wordt deel te nemen aan een klinische studie waarbij ook lichaamsmateriaal wordt afgenomen, wordt altijd uw uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd.

De ethische commissie van het ziekenhuis waakt over de correcte naleving van de wetten en het correct gebruik van menselijk lichaamsmateriaal.

Downloads

Brochure vrijheidsbeperkende maatregelen

Fysieke fixatie

PDF

2.62 MB