Samenwerkingsverbanden

Het Mariaziekenhuis streeft naar een zo ruim mogelijke invulling van de zorg voor de patiënt. Daarom beschikken we ook over diverse netwerken van samenwerkingsverbanden. Zo kunnen we zorg aanbieden die aansluit bij de totale gezondheidszorg, en waarbij het belang van de patiënt steeds primeert. We werken sinds vele jaren nauw samen met andere ziekenhuizen, met de eerste lijn en met overige gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de regio.

Het Mariaziekenhuis neemt de komende jaren verdere initiatieven en doet de nodige inspanningen om dit netwerk progressief verder te structureren en uit te bouwen, uiteraard steeds in nauw overleg met de betrokken instellingen en zorgverstrekkers.

Beschut wonen Noord-Limburg vzw

In de geestelijke gezondheidszorg maakt het ziekenhuis deel uit van een samenwerkingsverband dat 69 plaatsen voor beschut wonen in Noord-Limburg in exploitatie heeft en dit binnen een gedifferentieerd aanbod. Ook worden vanuit deze structuur twee projecten begeleid: dagactiviteitencentrum ’t Net en individuele trajectbegeleiding activering alsook en het project ‘psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie’ dat deel uitmaakt van het Mobiel 2B Team van het Netwerk Reling.

 

Huisartsenkringen

 
Met meerdere huisartsenkringen zijn er samenwerkingsverbanden afgesloten, voornamelijk op vlak van communicatie en continuïteit van de zorgverlening.

 

Kinderdagverblijf Karbonkeltje vzw

In de algemene vergadering en de raad van beheer van het kinderdagverblijf zetelen enkele afgevaardigden van het Mariaziekenhuis. Karbonkeltje is gevestigd tegenover het ziekenhuis en heeft 86 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar.
 

Kinderpsychiatrisch centrum vzw (KPC)

Het Mariaziekenhuis is in 2002 toegetreden in een associatie met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria St-Truiden, het Openbaar Psychiatrisch Centrum Rekem en het Ziekenhuis Oost-Limburg voor de erkenning en exploitatie van een dienst van 20 K-bedden.

 

Limburgs Petcentrum vzw (LPC)

Sinds 2002 maakt het ziekenhuis deel uit van een associatief verband tussen vijf Limburgse ziekenhuizen en het Universitair Ziekenhuis Leuven dat een erkenning heeft tot exploitatie van een PET-scanner in de dienst nucleaire geneeskunde van het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden-Limburg.
 

Zorgverzekeraars Nederland

Rekening houdend met de toenemende internationalisering van de gezondheidszorg en teneinde het zorgaanbod over de landsgrenzen heen te kunnen aanbieden, werden overeenkomsten gesloten met Nederlandse zorgverzekeraars voor geplande, niet-dringende hulpverlening.
 

Noord-Limburgs Revalidatiecentrum vzw (NLR)

Het Noord-Limburgs Revalidatiecentrum, opgestart in samenwerking met en gevestigd in het Ziekenhuis Maas en Kempen, huisvest een SP-locomotorische revalidatiedienst met 20 bedden. De meerderheid van de patiënten wordt verwezen vanuit het Mariaziekenhuis.
 

Reling

RelingIn West-Limburg hebben alle GGZ-voorzieningen, samen met de eerste lijn en familieorganisaties een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel de organisatie van een vraaggestuurde, gediversifieerde en gemeenschapsgerichte zorg. Vanuit deze intentieverklaring tot samenwerking werd netwerk RELING (Regionaal Limburgs Initiatief GGZ) opgericht dat zich richt op de afstemming en uitbouw van vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg binnen de regio. Het Mariaziekenhuis neemt samen met alle andere partners een actieve rol op om deze vermaatschappelijking binnen Noord-Limburg mogelijk te maken.
 

Rusthuizen en woon-zorgcentra

In het kader van het geriatrisch zorgprogramma werden functionele overeenkomsten afgesloten met de omliggende rusthuizen en woon-zorgcentra.
 

S.I.T. Noord-Limburg

Met de S.I.T.’s (samenwerkingsinitiatieven inzake thuiszorg) werd een overeenkomst gesloten omtrent de externe liaison mede in het kader van het geriatrisch zorgprogramma.
 

Vlaams ziekenhuisnetwerk KULeuven

Naast tien grotere ziekenhuizen, zijn we toegelaten als geassocieerd ziekenhuis.
 

Woon- en zorgcentrum De Bekelaar vzw

Na het verdwijnen van de ziekenhuisactiviteiten op de campus in Lommel werd in 2007, samen met de stichtende congregaties, het Woon- en Zorgcentrum opgericht.
 

Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK)

Vanuit het Medisch Centrum Noord-Oost-Limburg werd in 2002 een nieuwe juridische structuur opgezet, namelijk de vzw Ziekenhuis Maas en Kempen waar het beheer wordt waargenomen door enerzijds het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Mariaziekenhuis en anderzijds door de steden en de OCMW’s van Bree en Maaseik.
 

Ziekenhuis Oost-Limburg

Met het Ziekenhuis Oost-Limburg werden meerdere samenwerkingsovereenkomsten op medisch vlak afgesloten , en wordt ten aanzien van bepaalde dossiers getracht om gezamenlijke standpunten in te nemen. Onze samenwerkingsovereenkomsten zijn:
 • Regionale perinatale zorg - hoogrisicozwangerschappen
 • NIC
 • Collectieve autodialyse
 • Neurochirurgie
 • Oncologische activiteiten
 • Borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma - borstkliniek
 • Nucleaire geneeskunde
 • Plastische chirurgie
 • Urologie
 • Intermediaire structuur
 • KNO
 • Cardiologisch zorgprogramma